Bee Sharp in Riga, Latvia

Bee Day in the Forest Park

Kokaru Hall, Stage, Pavilion, Riga (Latvia)

Rae Howell conducting her seminal “Bee Sharp Honeybee” with a local ensemble of musicians; accompanied on the screen by myself, using original animations. Two performances, at 3:00pm and 5:00pm. FREE

Teaser

https://vimeo.com/833181448?share=copy

Full second performance

Šobr?d ekolo?ijas jaut?jums pasaul? ir viens no pašiem svar?g?kajiem, jo cilv?ces (ne)saimniecisk?s darb?bas sekas arvien vair?k izj?tam m?s paši – biolo?isk?s daudzveid?bas samazin?šan?s un atseviš?u dz?vnieku, kukai?u sugu masveid?ga izmiršana veido robus Zemeslodes dz?v?bai tik svar?go biolo?isko procesu ??d?. Bites ir viena apdraud?t?kajam sug?m pasaul?. Tieši t?d??, vasaras ieska?? aicin?m apmekl?t pas?kumu BIŠU DIENA MEŽAPARK?, kas iepaz?stin?s, izskaidros, ?aus izgaršot, sasmaržot, saklaus?t un dv?seliski izjust saist?bu ar dabu paš? Mežaparka sird?. 

Pas?kum? visas dienas garum? paredz?tas biškopju meistardarbn?cas, lekcijas, iepaz?šan?s ar daž?diem p?t?jumiem par bišu dz?vi un t?s saist?bu ar cilv?ku dz?ves g?jumu un labsaj?tu. B?s iesp?ja degust?t, ieg?d?ties medu un bišu vaska produktus, izbaud?t proced?ras ar medus produktiem, noklaus?ties unik?lu austr?liešu komponistes Raes Hovelas ori?in?lm?zikas koncertu pašas autores vad?b? kop? ar austr?liešu animatoru un latviešu profesion?lo m?zi?u st?gu kvintetu no Sinfonietta Riga.

Nodarb?bas un lekcijas vad?s viens no iev?rojam?kajiem Latvijas biškopjiem Andrejs Mizis un vi?a kol??i Valdis Janovs, M?ris Buholcs u.c.

N.B. Ieeja pas?kum? BEZ MAKSAS!